8413 Opera House
8910 Mauch Chunk Lake Park Entrance
8911 Mauch Chunk Lake Park Beach
8912 Mauch Chunk Lake Camp Store
8913 Center at Lentz - Jim Thorpe
8915 Center at Cedar SB - Jim Thorpe